Nya teknologier som automatisering, robotik och artificiell intelligens (AI) har medfört betydande förändringar på arbetsplatser, och hur dessa förändringar påverkar arbetarnas hälsa och säkerhet är fortfarande i stort sett okänt. Detta gäller särskilt inom flygbranschen, där markpersonalen står inför en betydande teknologisk förändring. Covid-19-pandemin har ytterligare komplicerat situationen genom att leda till en brist på personal och sätta fokus på att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser för att behålla personalen. Men införandet av nya teknologier kan också medföra nya och oväntade problem

En person med en handscanner för bagage
En person med en handscanner för bagage

För att adressera dessa kunskapsluckor har ett forskningsprojekt startats för att undersöka hur nya teknologier påverkar arbetsmiljön för markpersonalen inom flygbranschen. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur nya teknologier har påverkat och fortsatt kommer att påverka arbetsmiljön för bagagehanterare, flygplatsmekaniker och bränslepersonal. Dessa grupper har valts på grund av det stora kunskapsgapet inom deras områden och personalbristen, vilket ökar vikten av deras hälsa och säkerhet.

Projektet kommer att samarbeta nära med flygbranschen och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), som ägs av arbetsmarknadens parter, Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen. Båda organisationerna har uttryckt ett behov av denna kunskap för att förebygga problem med arbetsmiljön. Projektet kommer också att undersöka hur forskningsresultat om arbetsmiljön kan implementeras och utnyttjas effektivt.

Projektet har två huvudmål. Det första är att undersöka nivån på införandet av nya teknologier som påverkar bagagehanterare, flygplatsmekaniker och bränslepersonal på Sveriges 38 flygplatser och planerna för digitalisering framåt. Detta ger en baslinje för det andra målet, som är att undersöka hur nya teknologier har påverkat arbetsmiljön och ökat risken för arbetsrelaterade skador.

Projektet adresserar en kritisk kunskapslucka inom området nya teknologier och arbetsmiljö och är väl anpassat till AFA:s (Arbetsmiljöfonden) mål inom detta område. Projektet kommer inte bara att öka kunskapen om effekterna av nya teknologier på flygplatspersonalens arbetsmiljö, utan det kommer också att stödja arbetsmarknadens parter i deras förebyggande arbete gällande framtida arbetsmiljörisker.